Kety Travel

Ugovor o putovanju i opći uvjeti organizacije turističkih aranžmana 

 

1. PREDMET UGOVORA

Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja KETY TRAVEL d.o.o (u daljnjem tekstu KETY TRAVEL) s jedne strane i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu PUTNIK). Ugovor vrijedi i za programe putovanja koje KETY TRAVEL zastupa za Hrvatsku, odnosno za programe agencija sa kojima KETY TRAVEL ima sklopljen ugovor o prodaji aranžmana. Ugovaratelj putovanja može sklopiti ugovor u korist treće osobe kao putnika. U ime organizatora putovanja ugovor može potpisati agencija ili fizička osoba ovlaštena od strane KETY TRAVEL. Ovaj ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete organizacije turističkih aranžmana, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik agencije KETY TRAVEL (ili ovlaštena osoba / agencija) i PUTNIK (ili ugovaratelj za treću osobu), te nakon što je PUTNIK u cijelosti uplatio cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene, te neosporno osigurao plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ukoliko putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke u trenutku kada KETY TRAVEL primi ugovoreni iznos cijene aranžmana (ili dio cijene ako je tako dogovorenu). PUTNIK se za putovanje može prijaviti u svim poslovnicama KETY TRAVEL i drugim ovlaštenim agencijama / osobama telefonski, telefaksom, internetom ili sličnim načinom daljinske komunikacije. Prilikom sklapanja ugovora PUTNIK je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za organiziranje putovanja. Ukoliko ugovaratelj putovanja sklapa ugovor za treću osobu, jamči za točnost danih podataka, te da je podatke dao uz suglasnost PUTNIK-a koji prihvaća sve uvjete ovog ugovora. PUTNIK jamči da je KETY TRAVEL-u dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja, te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa. 

 2. REZERVACIJA I PLAĆANJE

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije odabrane usluge, Putnik uplaćuje 40% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 30 (trideset) dana prije početka putovanja ili se osigurava dokumentacija za neospornu naplatu ukupne cijene do drugog ugovorenog roka plaćanja, osim ako u programu nije drugačije navedeno. Za individualne rezervacije kao i za sve rezervacije “na upit” (kada za pojedini aranžman u trenutku prijave putnika za određeno putovanje nema mjesta, ali ih je KETY TRAVEL u mogućnosti osigurati dodatno),KETY TRAVEL naplaćuje troškove rezervacije u iznosu od 148 kuna po osobi, osim u slučaju kada je do polaska na put preostalo manje od 30 dana kada se za troškove rezervacije “na upit” uplaćuje iznos cijene aranžmana prema uvjetima iz članka 8. ovog ugovora. Tako zatraženu rezervaciju KETY TRAVEL se obvezuje obraditi u roku od 2 radna dana (subota se ne smatra radnim danom) i o učinjenom pismeno ili usmeno obavijestiti putnika. Ukoliko KETY TRAVEL u navedenom roku ne obavijesti putnika o učinjenom ili nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman, uplaćeni troškovi rezervacije biti će u cijelosti vraćeni putniku. Ukoliko putnik ne prihvati zatraženu, a od strane KETY TRAVEL-a potvrđenu rezervaciju troškovi rezervacije se ne vraćaju. U slučaju prihvaćanja aranžmana od strane putnika troškovi rezervacije uračunavaju se u cijenu aranžmana.

 3. CIJENE

Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u KETY TRAVELprogramima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršiocu usluge. KETY TRAVEL može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera i to isključivo u pismenom obliku. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10% putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem saopćiti KETY TRAVEL-u u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju da odustane od aranžmana putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik odluku o svojem odustajanju ne dostavi KETY TRAVEL-u u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

 4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u KETY TRAVEL-inim programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi KETY TRAVEL ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u KETY TRAVEL-inim programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane KETY TRAVEL-inih djelatnika ili neke treće osobe. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu / apartman posebnih odlika, prihvatiti će bilo koju službeno registriranu sobu / apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti KETY TRAVEL-u ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.

 5. PUTNI DOKUMENTI, POŠTIVANJE PROPISA

PUTNIK koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan KETY TRAVEL-u dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje.      KETY TRAVEL ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze, smatrati će se da je putnik odustao od putovanja. Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima kako Republike Hrvatske, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza putnik odgovara za načinjenu štetu, a KETY TRAVEL otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik KETY TRAVEL-a će PUTNIKA upoznati sa izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na web-stranici www.mvp.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a RH.

 6. PUTNO OSIGURANJE

Sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti, članak 13, točka 8, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja. U slučaju da putnik zahtjeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod KETY TRAVEL-a, pri čemu KETY TRAVEL sudjeluje samo kao posrednik. Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da je putnicima ponuđeno osiguranje sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti.

 7. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučamo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, KETY TRAVEL zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 9. ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a KETY TRAVEL se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučamo da ih osobno pročita.

 8. OTKAZIVANJE ILI PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE KETY TRAVEL-a

Ako KETY TRAVEL prije početka putovanja značajnije izmjeni program, smještaj ili cijenu, dužna je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti KETY TRAVEL-a prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka ili neodazivanja na ponudu,KETY TRAVEL se obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvaćanja od strane PUTNIK-a, zamjenski aranžman koji mu je KETY TRAVEL ponudila smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se PUTNIK odriče svih potraživanja prema KETY TRAVEL-u iz bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora. Ako KETY TRAVEL nakon početka putovanja nije pružila veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak PUTNIKA, KETY TRAVEL može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od KETY TRAVEL-a za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju. Ako KETY TRAVEL nije mogla na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, KETY TRAVEL će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s time suglasan, te mu nadoknaditi eventualnu štetu koju je pritom pretrpio. Šteta se sastoji u visini dijela cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa i to na osnovu prigovora putnika. KETY TRAVEL će prigovor rješavati na način naveden u točki 10. ovog ugovora. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana. KETY TRAVEL je ovlaštena jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za KETY TRAVEL da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga. KETY TRAVEL zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je KETY TRAVEL posrednik ili zastupnik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio potreban najmanji broj putnika za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga. KETY TRAVEL zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promjene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje KETY TRAVEL ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. KETY TRAVEL ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na trenutnu situaciju. KETY TRAVEL ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na web-stranicama KETY TRAVEL-a ili organizatora putovanja kojeg zastupa ili čije programe prodaje KETY TRAVEL.

 9. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

U koliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, KETY TRAVEL od ukupne cijene aranžmana zadržava (ako u programu nije navedeno drugačije):

do 30 dana   prije polaska10% cijene   aranžmana,a najmanje 100 kn
29 – 22 dana   prije polaska30 % cijene   aranžmana
21 – 15 dana   prije polaska40 % cijene   aranžmana
14 – 8 dana   prije polaska80 % cijene   aranžmana
7 – 0 dana   prije polaska100 % cijene   aranžmana
nakon polaska  100 % cijene   aranžmana

Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge promjene. K.R.TRAVEL zaračunava stvarne troškove zamjene ako putnik – nosilac ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana.

10. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor KETY TRAVEL-u i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili upisom u knjigu žalbe u poslovnici putničke agencije KETY TRAVEL d.o.o., Obala maršala Tita 1, Poreč), te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno.KETY TRAVEL neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. KETY TRAVEL je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Ako je potrebno radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, KETY TRAVEL može odgoditi rok donošenje rješenja za još 14 dana, a o čemu je dužna, u pismenom obliku, obavijestiti putnika podnosioca prigovora. KETY TRAVEL će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje KETY TRAVEL-a došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po “Fortuna sistemu” ili po “Last minute ponudi” putnik nema pravo prigovora na smještaj. Dok KETY TRAVEL ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. U slučaju sudskog spora, nadležan je sud u Rijeci.

11. ZDRAVSTVENI PROPISI

Putnik je dužan obavijestiti KETY TRAVEL o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i slično, a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako treba određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

 12. PRTLJAGA

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatna. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. KETY TRAVEL ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija i to na osnovu propisa koji važe u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage kod prijevoza, putnik ispunjava predviđeni obrazac prijevoznika, te ga predaje njegovu predstavniku, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovu ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučamo uplatu police za osiguranje prtljage.

 13. OSIGURANJE ZA SLUČAJE PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja CROATIA OSIGURANJE D.D., ZAGREB tel: 01/633-2360  ili se javiti u prvu poslovnicu Croatia osiguranja, te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja. Broj police jamčevnog osiguranja: 298160000512.

 14. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, KETY TRAVEL ima kod osiguravajućeg društva CROATIA OSIGURANJE DD ,ZAGREB, sklopljen ugovor (broj 900161003295) o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman.

 15. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i isti će se koristiti za daljnju komunikaciju. KETY TRAVEL se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, kada se u slučaju da putnik zaključi policu osiguranja, njegovi osobni podaci proslijeđuju osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija.

 16. INFORMACIJE

Obavijesti koje putnik dobije na prijavnom mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri od obavijesti navedenih u samom programu putovanja.

 17. POKLON BONOVI

Za putnika koji prijavljuje putovanje uz upotrebu poklon bona, vrijedi popust označen na bonu. Bonovi popusta vrijede za rezervaciju putovanja putnika i suputnika u dvokrevetnoj sobi. Za slučaj rezervacije jednokrevetne sobe vrijedi doplata po cjeniku. Bonove nije moguće zbrajati. Osobe sa glavnim bonom ne mogu dijeliti sobu. Bon za besplatno putovanje može koristiti isključivo osoba na čije ime je bio izdan. Bon za dodatnu osobu može koristiti bilo koja osoba starija od 12 godina. Bon je izdan od strane jednog od naših promotivnih partnera u promotivne svrhe. Bon vrijedi godinu dana.  

 18. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi uvjeti i upute za putovanje isključuju sve prijašnje uvjete i upute o putovanju. Opći uvjeti i upute o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa sa KETY TRAVEL-om odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji KETY TRAVEL-a. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Rijeci, a primjenjuje se hrvatsko pravo. Ugovor o putovanju i opći uvjeti organizacije turističkih aranžmana vrijedi za sva putovanja u organizaciji KETY TRAVEL-a i kada je potpisan od strane ovlaštenog prodavača.